Witaj na stronie LBMBiC !!!

Laboratorium Badań Materiałów Budowlanych i Ceramicznych (LBMBiC) działające w ramach Katedry Technologii Materiałów Budowlanych zostało powołane uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na posiedzeniu w dniu 27.09.2002 roku, następującej treści: Rada Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej powołuje w KTMB na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Laboratorium Badań Materiałów Budowlanych i Ceramicznych i proponuje wszczęcie procedur akredytacyjnych oraz zobowiązuje Kierownictwo LBMBiC do przedstawienia regulaminu funkcjonowania laboratorium. Począwszy od 2003 roku w Laboratorium wprowadzono System Jakości zgodny z PN-EN ISO 17025.

Laboratorium Badań Materiałów Budowlanych i Ceramicznych wykonuje badania:

* betonu zwykłego i betonów lekkich oraz wyrobów i prefabrykatów betonowych
* betonowych elementów drogowych (kostki brukowej, płyt chodnikowych, krawężników i innych elementów),
* ceramicznych materiałów budowlanych (ściennych i stropowych),
* wyrobów wapienno-piaskowych,
* kruszyw mineralnych i sztucznych,

Badania właściwości wyżej podanych surowców i materiałów budowlanych są wykonywane zgodnie z zakresem i metodami podanymi w aktualnych normach polskich oraz normach międzynarodowych (PN, EN, DIN, ISO).

Akredytacją PCA objęte są wybrane badania w poszczególnych grupach materiałowych.